Zasady Witryny Backrooms Polska

Zasady witryny Backrooms Polska

Zasady witryny Backrooms Polska to spis najważniejszych praw i obowiązków użytkownika, reguł postępowania i obowiązujących procedur. Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem, obowiązkowo musisz zapoznać się z poniższą treścią. Nieznajomość zasad nie zwalnia z ich przestrzegania.

1. Zasady ogólne

 • 1.1. Witryna Backrooms Polska jest dobrem wspólnym wszystkich użytkowników. Każdy jest zobowiązany znać i respektować zasady, szanować witrynę, innych członków i dbać o dobre imię społeczności.
 • 1.2. Witryna posiada obowiązujące ograniczenie wiekowe. Użytkownicy mogą dołączać do witryny od 14 roku życia. Dołączenie do witryny przed ukończeniem 14 lat jest zabronione.
 • 1.3. Backrooms Polska to witryna fikcji literackiej, służąca tworzeniu i zapoznawaniu się z treścią związaną z uniwersum Backrooms. Dzieła o tematyce innej niż wymieniona są zabronione z wyłączeniem dedykowanych dla nich wątków.
 • 1.4. Poszczególne, obowiązujące procedury zostały opisane w dedykowanych dla nich stronach, nazywanymi Poradnikami. Użytkownik zobowiązany jest znać i na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę związaną z ich zawartością w przypadku wprowadzenia zmian.
 • 1.5. Zabronione jest posiadanie na witrynie więcej niż jednego konta. W przypadku utraty dostępu do konta i konieczności stworzenia nowego, należy poinformować o tym fakcie administrację witryny.

2. Zachowanie

 • 2.1. Użytkownik bez względu na wiek zobowiązany jest zachowywać się w sposób dojrzały i kulturalny. Wszelkie zachowania prowokacyjne, wykazujące brak kultury osobistej, atakujące innych użytkowników odnosząc się do ich osoby, osobistych przekonań i działalności na witrynie są surowo zabronione.
 • 2.2. Każdy ma prawo nie zgodzić się z opinią innego użytkownika, dopóki zachowuje przy tym kulturę wypowiedzi i brak ofensywności.
 • 2.3. Wszystkie dzieła na witrynie posiadają możliwość oceniania ich przez dowolnego członka Backrooms Polska. Ocenianie może odbywać się z dowolnego powodu, o ile jego głos bazuje na sformułowanej przez użytkownika opinii na temat ocenianego dzieła. Zabrania się głosować na podstawie opinii na temat autora dzieła, na podstawie chęci zmanipulowania średniej ocen, na zasadzie „odwetu” za wystawienie oceny negatywnej lub na podstawie chęci zmniejszenia różnicy punktowej pomiędzy danymi dziełami.
 • 2.4. Każdy użytkownik Backrooms Polska może skomentować daną pracę w dowolny sposób, o ile nie złamie przy tym przyjętych reguł postępowania.
 • 2.5. Użytkownik sam pracuje na swoją opinię i jest za nią odpowiedzialny. Sposób postępowania użytkownika stanowi podstawę do tego, w jaki sposób inni członkowie będą go postrzegać.

3. Forum

 • 3.1. Istniejące na witrynie forum jest podstawowym narzędziem komunikacji między użytkownikami. Obowiązujące na forum zasady zachowania są identyczne, co na reszcie witryny. Poszczególne kategorie forum mogą posiadać swoje specjalne zasady, które są opisane w przypiętych i wyróżnionych wątkach na górze danej kategorii.
 • 3.2. Należy przestrzegać tematyki poszczególnych kategorii. Wielokrotne nieprzestrzeganie tej reguły stanowi podstawę do interwencji administracyjnej.
 • 3.3. Spam wątkami/postami jest zabroniony. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z forum celem sprawdzenia, czy wątek o danej tematyce już istnieje. Kilkukrotna publikacja wątku odnoszącego się do tej samej treści (krytyka, pomysł itd.) jest zabroniona.
 • 3.4. Ogólne wytyczne dotyczące wątków:
  • Zamiast odpowiadać do swojego postu, należy edytować go poprzez „opcje”;
  • Opis wątku powinien zajmować jedynie tyle miejsca, ile jest wymagane;
  • Grafiki należy umieszczać w spojlerach.
 • 3.5. Wątek łamiący zasady zostanie zamknięty i zablokowany przez członka administracji oraz przeniesiony do odpowiedniej, ukrytej kategorii.
 • 3.6. Wątki i posty publikowane na forum nie podlegają usunięciu. Wyjątek stanowi rażące naruszenie zasad związane z opublikowaną treścią.

4. Pisanie

 • 4.1. Każdy członek projektu ma prawo tworzyć i publikować dzieła na witrynie.
 • 4.2. Przed przystąpieniem do tworzenia swojego dzieła pod postacią Poziomu należy obowiązkowo zapoznać się z poradnikiem Jak napisać Poziom. Uwaga. Obecnie nie istnieje poradnik pisania artykułów, natomiast prace wciąż powinny mieć zachowaną dobrą jakość.
 • 4.3. Prace nad swoim dziełem należy prowadzić przy pomocy witryny Piaskownica Backrooms Polska. Dozwolone jest korzystanie z innych programów do edycji tekstu, jednak ostatecznie praca powinna znaleźć się na witrynie Sandboxa, aby móc opublikować ją na forum lub discordzie celem poddania jej krytyce. Witryna Piaskownica Backrooms Polska posiada swoje własne zasady, wyszczególnione na jej stronie głównej, których użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać (zasady ROOM).
 • 4.4. Użytkowanie różnych materiałów celem ulepszenia swojej pracy jest dozwolone. Wcześniej należy obowiązkowo zapoznać się z poradnikiem Użytkowanie licencji.
 • 4.5. Użytkownicy posiadający co najmniej 3 autorskie prace z oceną co najmniej +3 mogą wstawiać strony na witrynę bez konieczności otrzymania greenlight. Jednak nadal jakość publikowanych prac powinna być akceptowalna. Oznacza to stosowanie się do wytycznych, zachowanie dobrej jakości. Publikowanie dzieł dobrej jakości, lecz słabej treści, nie stanowi nigdy podstawy do ukarania użytkownika. Masowe publikowanie dzieł bardzo słabej jakości bez widocznej poprawy mimo pomocy użytkowników, wiąże się z wyciągnięciem konsekwencji związanych z brakiem znajomości treści obowiązkowych poradników. Więcej informacji na temat publikowania znajduje się w polityce greenlight.
 • 4.6. Celem zachowania jakości na witrynie obowiązują procedury odnoszące się usuwaniu treści niskiej jakości oraz łamiącej zasady. Prace z oceną poniżej 0 będą usuwane. Dalsze informacje dotyczące usuwania znajdują się w poradniku Omówienie usuwania treści.
 • 4.7. Żadnemu użytkownikowi nie wolno popełnić plagiatu innego dzieła. Za „popełnienie plagiatu” uznaje się skopiowanie lub obszerne merytorycznie zapożyczenie treści z innej pracy bez zgody jej autora, a następnie przedstawienie jej jako dzieła własnego.
 • 4.8. Użytkownicy chcący podjąć się tłumaczenia dzieła oryginalnego z innej filii Backrooms zobowiązani są zaznajomić się z poradnikiem Tłumaczenie artykułów Backrooms. Używanie internetowych programów do tłumaczenia dozwolone jest jedynie dla pojedynczych słów. Masowe wklejanie przetłumaczonych zdań czy całych tekstów jest zabronione i stanowi podstawę do odebrania użytkownikowi przywileju tłumaczenia.
 • 4.9. Każdy może krytykować dzieło innego użytkownika przed jego publikacją. Użytkownik chcący tego dokonać musi obowiązkowo zapoznać się z poradnikiem Krytykowanie. Uwaga. Ten poradnik obecnie nie istnieje, jednak nadal krytyka powinna być merytoryczna.

5. Edycje

 • 5.1. Każdy użytkownik ma prawo do dowolnego edytowania i cofania wszelakich edycji dokonanych na swoich dziełach. W przypadku chęci wprowadzenia większych zmian bądź ponownego napisania danego dzieła użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z poradnikiem Omówienie przepisywania artykułów.
 • 5.2. Wskazane jest uzupełnianie opisu wprowadzanych zmian, widniejącego na dole strony edycji. Wprowadzony opis zostanie wyświetlony w historii zmian i pomoże zorientować się użytkownikom oraz administracji we wprowadzonych w artykule edycjach.
 • 5.3. Zabronione jest usuwanie edycji naniesionych w formie interwencji administracji.
 • 5.4. Dodawanie tagów do swoich dzieł jest dozwolone, lecz zalecane jedynie w przypadku użytkowników znających system obowiązujących tagów. Nagminne dodawanie niewłaściwych tagów jest zabronione.
 • 5.5. Drobne zmiany czyichś artykułów mogą być wprowadzane bez porozumienia z autorem czy administracją. Istotne zmiany muszą być ustalone z tymi osobami przed ich wprowadzeniem. Zmiany wprowadzane bez zezwolenia są traktowane jako wandalizm i są zabronione.
 • 5.6. W przypadku prac kolaboracyjnych każdy ma prawo dodawać własne treści. Dzieła takowe oznaczone są tagiem: „kolaboracja”. Treści substandardowe mogą zostać usunięte przez pierwszego autora dzieła lub przez przedstawiciela administracji — i wyłącznie przez te osoby.

6. Administracja witryny

 • 6.1. Osoby zarządzające witryną nazywane są Przedstawicielami Administracji (PA). Dokładne informacje odnośnie poszczególnych stanowisk i ich kompetencji znajdują się na stronie Struktura Administracji.
 • 6.2. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zarządzeń i decyzji administracji.
 • 6.3. Przedstawiciele Administracji podlegają tym samym zasadom zachowania i postępowania, co każdy użytkownik. W przypadku negatywnego podejścia do użytkownika ze strony członka administracji bądź zauważenia jego nieakceptowalnego zachowania fakt ten należy natychmiast zgłosić innemu PA.
 • 6.4. Kontakt z administracją można przeprowadzić za pośrednictwem Strony Kontaktowej, gdzie zostały wyszczególnione osobiste kompetencje danego PA.
 • 6.5. Każdy użytkownik niebędący przedstawicielem administracji ma prawo zgłosić podejrzenie pogwałcenia zasad przez innego użytkownika. Użytkownicy niebędący przedstawicielami administracji nie mogą oficjalnie reagować na pogwałcenia regulaminu.
 • 6.6. Użytkownicy są zobowiązani znać i rozpoznawać aktualnych członków administracji witryny.

7. Polityka czynności dyscyplinarnych

 • 7.1. Każdy użytkownik nieprzestrzegający zasad zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i ukarany stosownie do przewinienia.
 • 7.2. Standardowa procedura dyscyplinarna przedstawia się w następujący sposób:
  • Ostrzeżenie
  • Wyrzucenie z członków witryny (z możliwością natychmiastowego powrotu)
  • Ban krótkookresowy (24 godziny — tydzień)
  • Ban długookresowy (tydzień — miesiąc)
  • Ban permanentny
 • 7.3. Przed nałożeniem blokady na konto użytkownika w większości przypadków przedstawiciel administracji poprosi właściciela tego konta o zmianę zachowania na poprawne. Blokada konta najczęściej nałożona zostanie za zignorowanie polecenia przedstawiciela administracji, które wydane zostanie w związku z nieprzepisową aktywnością użytkownika na witrynie.
 • 7.4. Użytkownik zawsze zostanie poinformowany o długości i powodzie blokady.
 • 7.5. Jeżeli dane przewinienie zostanie uznane za wyjątkowo rażące, wobec użytkownika zostanie nałożona sankcja „wyższego szczebla” z pominięciem łagodniejszych kar.
 • 7.6. Blokady konta nałożone za niespełnianie wymogu wiekowego zostają nałożone na okres odpowiedni do ukończenia przez użytkownika 14 roku życia. Administracja zazwyczaj wyśle wiadomość z zapytaniem o datę urodzin celem ustalenia dokładnej daty zakończenia blokady.
 • 7.7. Każdy użytkownik ma prawo odwołać się do decyzji administracji odnośnie nałożonej kary. Zostanie ona następnie rozpatrzona przez odpowiednio uprawnione osoby i właściwie do decyzji rozpatrzona bądź odrzucona.
 • 7.8. Blokady konta za niespełnianie wymogu wiekowego nie podlegają zdjęciu przed ukończeniem przez użytkownika 14 roku życia.
 • 7.9. Po usunięciu blokady konta użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie przez administrację.
 • 7.10. Aby zostać ponownie przyjętym do projektu po zdjęciu blokady, należy ponownie złożyć aplikację.
 • 7.11. (ad. 1.5) W przypadku stwierdzenia używania przez jedną osobę więcej niż jednego konta, administracja zablokuje permanentnie każde dodatkowe.
 • 7.12. Tworzenie nowych kont celem ominięcia nałożonej blokady skutkuje zmianą wyznaczonego jej okresu na ban permanentny. Blokada ta nie podlega apelacjom. Dodatkowe konto jest blokowane zgodnie z punktem 7.11.
 • 7.13. Blokada permanentna na http://pl-backrooms-wiki.wikidot.com/ przekłada się na korzystanie z witryny Piaskownica Backrooms Polska, gdzie również jest nakładana na konto użytkownika.
 • 7.14. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi do 5 dni na administracyjne pytanie dotyczące wieku użytkownika, zostanie on przezornie wyrzucony z projektu. Działanie to ma na celu zapobiegnięcie ewentualnym przypadkom ignorowania poleceń administracji bądź próbom ucieczki.

Dołączając do projektu zgadzasz się przestrzegać wszystkich wymienionych wyżej zasad i norm postępowania. Jeżeli nie godzisz się na przestrzeganie zasad witryny bądź ich części, nie ma powodu, dla którego powinieneś uczestniczyć w tym projekcie.


Administracja zastrzega sobie prawo do zmieniania, usuwania, dodawania nowych zasad czy przywrócenia starych. O wszelkich zaistniałych zmianach administracja informuje poprzez Ogłoszenia Administracyjne bądź wątek dyskusyjny strony zasad (najczęściej). Jeżeli masz wątpliwości, pytania odnośnie obecnie obowiązujących zasad, skontaktuj się z wybranym administratorem: Kontakt.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License